Pytania i odpowiedzi

Dział I: Baza Azbestowa - zagadnienia ogólne

2. Nie posiadam dostępu do Bazy Azbestowej lub otrzymuję komunikat "Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło albo nie masz u nas jeszcze konta"

Obowiązkiem każdej gminy jest wprowadzanie informacji o wyrobach zawierających azbest do Bazy Azbestowej. Jeżeli gmina nie prowadzi rejestru wyrobów azbestowych w systemie Bazy Azbestowej, konieczne jest utworzenie dla gminy nowego konta użytkownika systemu Baza Azbestowa. Szczegółową instrukcję rejestracji gminy w systemie znajdą Państwo TUTAJ.

Jeżeli gmina posiada już konto w systemie, do przywrócenia danych logowania należy skorzystać z  formularza resetowania hasła lub formularza przypomnienia loginu użytkownika. Do przywrócenia danych wystarczy podać adres e-mail, na jaki zostało założone konto gminy - w odpowiedzi na zgłoszenie system wyśle wiadomość automatyczną z danymi niezbędnymi do zalogowania się do systemu.W przypadku problemów z uzyskaniem nowego hasła przy użyciu procedury automatycznego przywracania danych dostępowych do systemu Bazy Azbestowej (np. wiadomość resetująca hasło wysłana z systemu nie dotarła do Państwa), w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy Państwa serwer pocztowy dopuszcza wiadomości z systemu (mogą one trafiać do folderu SPAM). Jeśli wiadomości są odrzucane przez serwer, należy poprosić administratora serwera pocztowego o dodanie adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do tzw. "białej listy". Jeżeli adres e-mail nie jest znany, należy dokonać ponownej rejestracji gminy w Bazie Azbestowej zgodnie z ww. procedurą - wszystkie dane gminy zostaną przepisane na konto użytkownika powiązane z adresem e-mail aktualnie wykorzystywanym w gminie.

3. Co to są dane zagregowane?

Są to dane sumaryczne z obszaru gminy/powiatu/województwa. Można tu znaleźć informację o ilości wyrobów zinwentaryzowanych lub unieszkodliwionych.

UWAGA! Do sumy nie dolicza się odpadów azbestowych wbudowanych w drogi i place (W12.1, W12.2) oraz rur i złączy azbestowo-cementowych do pozostawienia w ziemi (W03.2).

Dział II: Wprowadzanie i aktualizacja danych w Bazie Azbestowej

1. Jak usunąć błędny wpis?

Szczegółowy opis procedury zgłaszania do usunięcia błędnie wprowadzonych do systemu Bazy Azbestowej wyrobów oraz lokalizacji, w których są one położone, został przedstawiony w Instrukcji użytkownika JST (kliknij, aby pobrać instrukcję) w rozdziałach (odpowiednio) 4.2.8. Zgłoszenie wyrobu do usunięcia oraz 4.2.3. Zgłoszenie lokalizacji do usunięcia.

2. Czy dane o posiadaniu wyrobów zawierających azbest (dane z inwentaryzacji) oraz o ich unieszkodliwieniu trzeba wprowadzać w czasie trwania bieżącego roku sprawozdawczego?

Wprowadzanie danych o posiadaniu wyrobów zawierających azbest (dane z inwentaryzacji) oraz o ich unieszkodliwieniu może być dokonywane w dowolnym momencie w miarę pozyskiwania informacji. Obowiązkiem każdego właściciela wyrobów azbestowych jest złożenie informacji do właściwego urzędu gminy (osoba fizyczna) lub urzędu marszałkowskiego (osoba prawna) do dnia 31 stycznia każdego roku. Ostatnia informacja powinna zawierać informację o całkowitym usunięciu wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości.

3. Jak zaznaczyć fakt unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest?

W tym celu należy znaleźć wprowadzoną wcześniej lokalizację oraz konkretny wyrób a następnie wypełnić pola: jednostka miary, unieszkodliwiono oraz rok unieszkodliwienia wyrobu, tak by wartości wyzerowały się (co wskazuje na całkowite oczyszczenie obiektu z wyrobów).

Przykład właściwego wpisywania danych:

1. gdy ilość zinwentaryzowana jest równa ilości faktycznie unieszkodliwionej
Pole „ilość wyrobu” (zinwentaryzowano): 100, jednostka: m2 System przelicza na kg: 1100
Pole „unieszkodliwiono”: 100, jednostka: m2 System przelicza na kg: 1100
Pozostało (do unieszkodliwienia): 0

2. gdy ilość zinwentaryzowana nie jest równa ilości unieszkodliwionej (np.: zinwentaryzowano pierwotnie 100m2, a z „karty przekazania odpadu” wynika 2500 kg)
Pole „ilość wyrobu” (zinwentaryzowano): 100* 2500, jednostka: m2* kg System przelicza na kg: 1100 2500
Pole „unieszkodliwiono”: 2500, jednostka: kg (dane z karty) System przelicza na kg: 2500
Pozostało (do unieszkodliwienia): 0

3. gdy ilość zinwentaryzowana jest mniejsza/większa od ilości faktycznie unieszkodliwionej (na podstawie zgłoszenia/oświadczenia właściciela)
Pole „ilość wyrobu” (zinwentaryzowano): 100* 350, jednostka: m2 System przelicza na kg: 1100 3850
Pole „unieszkodliwiono”: 350, jednostka: m2 (dane z oświadczenia) System przelicza na kg: 3850
Pozostało (do unieszkodliwienia): 0

*Konieczna jest korekta danych z inwentaryzacji/spisu z natury. Jeśli informacja o pierwotnie zinwentaryzowanych ilościach jest konieczna do zachowania "na przyszłość", należy przenieść ją do pola „Inne istotne informacje”.

4. Jak zaznaczyć częściowe unieszkodliwienie wyrobów?

Demontaż częściowy występuje w sytuacji, gdy z przyczyn losowych (np. huraganowy wiatr) uszkodzona została część wyrobów na budynku lub dokonano częściowej wymiany elementów instalacji/urządzenia zawierającego azbest, a tym samym zaistniała potrzeba zagospodarowania powstałych odpadów.

W celu wprowadzenia informacji o demontażu częściowym należy wyszukać wprowadzoną wcześniej lokalizację, a następnie:
1. dodać nowy „wyrób” w danej lokalizacji,
2. wypełnić wszystkie pola w formularzu (należy pamiętać, że dane dotyczą wyrobu zdemontowanego!), w tym określić rodzaj zabudowy, jednostkę miary, wprowadzić ilość unieszkodliwionego wyrobu oraz rok unieszkodliwienia wyrobu, w taki sposób, aby wartości wyzerowały się (co wskazuje na przekazanie odpadów do unieszkodliwienia),
3. w polu „nazwa obiektu” wprowadzić stosowny komentarz np. częściowy demontaż z budynku mieszkalnego/budynku gospodarczego nr 3/wiaty itp.

UWAGA: Powierzchnia obiektu, z którego częściowo zdemontowano wyroby pozostaje bez zmian do czasu demontażu i przekazania pozostałych wyrobów do unieszkodliwienia (sposób edycji danych opisano dziale II w odpowiedzi do pytania nr 3. Jak zaznaczyć fakt unieszkodliwienia wyrobów?).

Ilość wyrobów wykorzystywanych w urządzeniach/instalacjach, z których częściowo zdemontowano wyroby, należy pomniejszać o ilość zdemontowaną w danym etapie prac.

5. Co znaczy „Dodaj wyrób” w danej lokalizacji?

Liczba „wyrobów” w danej lokalizacji powinna być równa liczbie obiektów, w których te wyroby są wykorzystywane. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na jednym budynku zinwentaryzowano więcej niż jeden rodzaj wyrobu.

Opis techniczny procedury wprowadzania/edytowania danych o wyrobach w danej lokalizacji przedstawiono w instrukcji użytkownika w rozdziale 4.2.5 „Dodawanie/edycja wyrobów”.

Wprowadzanie informacji o wyrobach w sposób zbiorczy uniemożliwia prawidłową edycję danych – brak jest możliwości określenia cech charakterystycznych wyrobu z danego obiektu (rodzaj i ilość wyrobu, stopień pilności usunięcia wyrobu, rodzaj zabudowy, ilość unieszkodliwiona czy rok unieszkodliwienia).

Przykłady prawidłowego zastosowania funkcji „Dodaj wyrób”:

1. Liczba budynków zinwentaryzowanych/zgłoszonych: 3

Rodzaj zabudowy i rodzaj wyrobu: mieszkalny (płyta falista), gospodarczy (płyta falista), inny (płyta płaska)
Ilość wykorzystywanych wyrobów: odpowiednio 100 m2, 160 m2, 250 m2
Liczba wyrobów, którą należy wprowadzić i opisać w danej lokalizacji: 3

2. Liczba budynków zinwentaryzowanych/zgłoszonych: 1

Rodzaj zabudowy i rodzaj wyrobu: mieszkalny (płyta falista, płyta płaska)
Ilość wykorzystywanych wyrobów: odpowiednio 200 m2, 60 m2
Liczba wyrobów, którą należy wprowadzić i opisać w danej lokalizacji: 2*

3. Liczba budynków zinwentaryzowanych/zgłoszonych: 1

Rodzaj zabudowy i rodzaj wyrobu: gospodarczy (płyta falista, płyta płaska)
Ilość wykorzystywanych wyrobów: odpowiednio 200 m2
Liczba wyrobów, którą należy wprowadzić i opisać w danej lokalizacji: 2**

* W polu „nazwa obiektu” należy wprowadzić odpowiednio zapis „budynek nr 1, wyrób nr 1”, „budynek nr 1, wyrób nr 2” itd.

** Ilość wyrobów należy podzielić pomiędzy wykazane rodzaje wyrobów. W polu „nazwa obiektu” należy wprowadzić odpowiednio zapis „budynek nr 1, wyrób nr 1”, „budynek nr 1, wyrób nr 2” itd. Wartość rzeczywista zostanie wpisana do systemu po wykonaniu demontażu i przekazaniu odpadów do unieszkodliwienia (prawidłowy sposób edycji danych opisano w odpowiedzi do pytania 3. Jak zaznaczyć fakt unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest?).

6. Karta przekazania odpadu – czy informacja o ilości wytworzonych odpadów jest ważna?

W myśl obowiązujących przepisów prawa, wyroby zawierające azbest (oraz urządzenia, instalacje zawierające azbest itd.) inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury. Dane w ten sposób zebrane są danymi szacunkowymi do momentu zdemontowania wyrobu i zważenia go.

Z uwagi na dużą różnorodność wyrobów stosowanych na terenie kraju, w bazie zastosowano uśrednione przeliczniki z poszczególnych jednostek miary (m2, m3 i mb) na wartość w kg.

Masa odpadów widniejąca na „karcie przekazania odpadu” jest informacją o faktycznej ilości wyrobów, które od zawsze wykorzystywano w danej lokalizacji. Po dostarczeniu do Państwa karty przekazania odpadu należy niezwłocznie wprowadzić znajdujące się w niej informacje do Bazy Azbestowej (zgodnie z opisem przedstawionym w dziale II w odpowiedzi do pytania nr 3. Jak zaznaczyć fakt unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest?).

UWAGA: Jeżeli 1 karta przekazania odpadów dotyczy wyrobów zdemontowanych z kilku obiektów w danej lokalizacji, masę powstałych odpadów (kg) należy podzielić pomiędzy te obiekty. Nie należy usuwać z Bazy Azbestowej obiektów oczyszczonych z azbestu.

Przypominamy również, że 1 Mg (megagram) to 1 000 kg (1 tona).

7. Dlaczego Baza Azbestowa wymusza ponowne wpisywanie danych określających lokalizację wyrobów zawierających azbest?

Wymaga tego konieczność standaryzacji nazewnictwa przy zapisie danych dotyczących lokalizacji zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest. System został związany z Krajowym Rejestrem Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT), stąd wymóg korzystania z podpowiedzi systemu przy wprowadzaniu nazw gmin, miejscowości, ulic itd.

8. Jak zapisać w Bazie Azbestowej informację o posiadaniu płyt azbestowych, których ilość podano w m3 ?

1 m3 płyt = 1 350 kg. Taki przelicznik prosimy stosować w odniesieniu do wyrobów W01 – Płyty azbestowo-cementowe płaskie i W02 – Płyty azbestowo-cementowe faliste.

9. Jak zapisać w Bazie Azbestowej informację o posiadaniu wyrobów ciernych azbestowo-kauczukowych, których ilość podano w m2 ?

1 m2 wyrobów ciernych azbestowo-kauczukowych, tkanin i odzieży, taśm i sznurów = 11,5 kg. Taki przelicznik prosimy stosować w odniesieniu do wyrobów W05 – Wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, W06 – Przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione (tkaniny i odzież ochronna), i W08 - Taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki.

10. Jak wprowadzać do Bazy Azbestowej dane z terenów rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) – na jednym terenie jest osoba prawna (gmina/skarb państwa, PZD/ stowarzyszenie ROD) i osoba fizyczna (działkowicz – umowa dzierżawy działkowej) oraz różne obiekty (obiekty zarządu ROD, ale i poszczególne altanki)?

W przypadku osoby fizycznej będącej dzierżawcą danej parceli: odrębna pozycja lokalizacji dla każdej parceli ROD, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

W przypadku wyrobów zawierających azbest powiązanych z obiektami należącymi do "części wspólnych" terenu ROD: zbiorowa pozycja powiązana z ROD.
System BA pozwala na wielokrotne wprowadzenie tej samej działki ewidencyjnej, jeśli numer posesji będzie inny.

Przykład: Jan Kowalski (ROD "Stokrotka"), działka 123/45, Suwałki, ul. Krótka, nr: 183/P35,
gdzie 183 wskazuje na numer adresowy ROD-u (jeśli został nadany), a P35 określa parcelę działkową nr 35.

11. Jak wprowadzać do BA dane o wyrobach znajdujących się na kilku/wielu nieruchomościach (budynki z pokryciem azbestowym znajdujące się na styku nieruchomości, rury i złącza azbestowo-cementowe biegnące w poprzek działek)?

W przypadku budynków leżących na obszarze dwóch lub większej ilości działek: każdy obiekt powinien zostać przypisany do tej działki, na której znajduje się większa część jego powierzchni zabudowy.

W przypadku rurociągów: w BA dostępny jest mechanizm kopiowania wyrobów, który pozwala na jednokrotne wprowadzenie wyrobu z wszystkimi wymaganymi parametrami, a następnie późniejsze jego kopiowanie do kolejnych lokalizacji powiązanych z kolejnymi działkami.

Przykład: rurociąg ma długość 2 km, ciągnie się przez 10 działek ewidencyjnych -> należy utworzyć lokalizację związaną z pierwszą działką na trasie rurociągu, następnie dodać do niej wyrób, w którym jako ilość wyrobu należy podać 1/10 długości rurociągu, czyli 200 m. Następnie należy skopiować ten wyrób 9-cio krotnie przypisując go do kolejnych nowotworzonych lokalizacji powiązanych z kolejnymi działkami ewidencyjnymi, przez które przebiega analizowany rurociąg.

12. Jak prawidłowo wypełnić pole Planowany rok unieszkodliwienia wyrobu w przypadku wprowadzania do systemu BA informacji o wyrobie, który został już unieszkodliwiony?

Jeżeli dany wyrób jest wprowadzany do systemu BA dopiero przy okazji pozyskania informacji o jego unieszkodliwieniu to w polu Planowany rok unieszkodliwienia wyrobu należy wybrać rok zbieżny z faktycznym rokiem unieszkodliwienia wyrobu lub, jeśli rok ten nie jest już dostępny w liście rozwijalnej formularza, należy wybrać rok bieżący.

Dział III: Rodzaje wyrobów

1. Dlaczego w wykazie rodzajów wyrobów rozróżniono pojęcia „W03.1 - Rury i złącza azbestowo-cementowe do unieszkodliwienia” i „W03.2 - Rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi”?

Takie rozróżnienie jest konieczne ze względu na fakt, iż dopuszczone jest pozostawienie w ziemi niektórych wyrobów zawierających azbest bez konieczności ich usunięcia. Dotyczy to rur i złączy stanowiących elementy wyłączonych z użytkowania podziemnych instalacji ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych, których usytuowanie nie naraża pracowników na kontakt z azbestem przy czynnościach obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych. Wprowadzając do bazy dane inwentaryzacyjne dotyczące takiego przypadku należy wybrać rodzaj wyrobu „W03.2 - Rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi”. Dla tego kodu pole „Planowany rok usunięcia” jest nieaktywne, ponieważ te elementy nigdy nie zostaną z ziemi wydobyte. Elementy, które nie spełniają opisanych wyżej warunków należy sklasyfikować, jako „W03.1 - Rury i złącza azbestowo-cementowe do unieszkodliwienia”.

2. Jak rejestrowane są informacje dotyczące odpadów azbestowych wbudowanych w drogi i place?

W przypadku wprowadzania do bazy informacji o lokalizacji azbestu znajdującego się w odpadach wykorzystanych do utwardzenia dróg i placów należy wybrać w polu "rodzaj wyrobu" pozycję W12.1 (drogi zabezpieczone) lub W12.2 (drogi niezabezpieczone). Wyjaśnienie określeń „zabezpieczone” i "niezabezpieczone" zamieszczono w Słowniku pojęć. Informacje wprowadza się w metrach kwadratowych. Lokalizację dróg i placów określa się wprowadzając jedynie informacje dotyczące działki i obrębu ewidencyjnego. Ilość odpadów zawierających azbest znajdujących się w drogach i placach nie jest doliczana do masy wyrobów azbestowych w danych zagregowanych.

3. Jak należy interpretować kody cyfrowe zamieszczone w pliku CSV w polu Rodzaj zabudowy?

Kody cyfrowe zamieszczone w pliku CSV w polu Rodzaj zabudowy zostały opisane w niżej zamieszczonej tabeli:
Kod cyfrowy Rodzaj obiektu Skrót nazwy
1 budynek mieszkalny (bm) bm
2 budynek gospodarczy (bg) bg
3 budynek przemysłowy (bp) bp
4 budynek użyteczności publicznej (bup) bup
5 inny (i) i
6 budynek mieszkalno-gospodarczy (bmg) bmg
7 azbest zmagazynowany (az) az

Dział IV: Wyszukiwanie zaawansowane

1. Jak korzystać z filtra "Wyszukiwanie zaawansowane"?

Filtr „Wyszukiwanie zaawansowane” daje możliwość uzyskania zestawienia dowolnego zbioru interesujących nas wpisów. Korzystając z niego należy wybrać pola, które ułatwią nam przeszukiwanie całego zbioru danych („Filtrowane pole”), zaznaczyć właściwy operator oraz wpisać wartość. Można stosować jednocześnie do czterech zależności łącząc je operatorami z poszczególnych wierszy. Poniżej podano przykłady korzystania z filtra.

2. Jak korzystać z filtra „Wyszukiwanie zaawansowane” – Przykład 1

„Filtrowane pole” = Miejscowość (dla Lokalizacji wyrobu); „Operator” = równe; „Wartość” = Bytom. Uzyskujemy zbiór wszystkich wpisów, w których wyroby zawierające azbest znajdują się w miejscowości Bytom.

3. Jak korzystać z filtra „Wyszukiwanie zaawansowane” – Przykład 2

„Filtrowane pole” = Miejscowość (dla Lokalizacji wyrobu); „Operator” = zawiera; „Wartość” = Bytom. Uzyskujemy zbiór wszystkich wpisów, w których wyroby zawierające azbest znajdują się w miejscowości Bytom, Nowy Bytom, Bytom Odrzański.

4. Jak korzystać z filtra „Wyszukiwanie zaawansowane” – Przykład 3

„Filtrowane pole” = Miejscowość (dla Lokalizacji wyrobu), „Operator” = równe, „Wartość” = Bytom. w następnym wierszu: „Filtr 2” = i; „Filtrowane pole” = Ulica (dla Lokalizacji wyrobu); „Operator” = równe; „Wartość” = Piłsudskiego. Uzyskujemy zbiór wszystkich wpisów, w których wyroby zawierające azbest znajdują się w miejscowości Bytom przy ulicy Piłsudskiego.

5. Jak korzystać z filtra „Wyszukiwanie zaawansowane” – Przykład 4

W pierwszym kroku należy skorzystać z filtra „Wyszukiwanie zaawansowane”. Dopiero po odfiltrowaniu wybranych rekordów należy przejść do zbioru „Dane zagregowane”. Wtedy w zbiorze „Danych zagregowanych” zobaczymy sumy dotyczące tylko tych lokalizacji, które zostały odfiltrowane. Postępując w ten sposób możemy posumować dane dla konkretnych miejscowości, ulic, przedsiębiorstw, gmin, powiatów itp.

Dział V: Wydruk oraz eksport danych z systemu

1. W jaki sposób można wydrukować lub zapisać dane z systemu?

W celu zapisu danych z bazy azbestowej do pliku należy kliknąć na ikonkę "Eksport CSV". Zapisywane są wszystkie dane z terenu danej gminy. Plik csv można otworzyć w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym. W przypadku programu Microsoft Excel zalecamy w pierwszej kolejności uruchomienie tego programu, następnie po wybraniu polecenia "otwórz" prosimy zaznaczyć "pliki tekstowe" i wybrać właściwy plik (domyślna nazwa pliku z danymi to "wyroby.csv"). W przypadku otwierania pliku csv bezpośrednio "z pulpitu" czy "moich dokumentów" dane mogą zostać otwarte bez podziału na kolumny. Po otwarciu danych w arkuszu kalkulacyjnym można je pogrupować, posortować oraz wydrukować zgodnie z własnymi wymaganiami.

2. Jak należy interpretować kody cyfrowe zamieszczone w pliku CSV w polu Rodzaj zabudowy?

Kody cyfrowe zamieszczone w pliku CSV w polu Rodzaj zabudowy zostały opisane w niżej zamieszczonej tabeli:
Kod cyfrowyRodzaj obiektuSkrót nazwy
1 budynek mieszkalny (bm) bm
2 budynek gospodarczy (bg) bg
3 budynek przemysłowy (bp) bp
4 budynek użyteczności publicznej (bup) bup
5 inny (i) i
6 budynek mieszkalno-gospodarczy (bmg) bmg
7 azbest zmagazynowany (az) az

Dział VI: Usuwanie azbestu - inne zagadnienia

1. Jak zarejestrować firmę w Bazie Azbestowej?

W celu bezpłatnego zarejestrowania firmy w bazie azbestowej należy w menu "Usuwanie azbestu" wybrać pozycję "Rejestracja firmy" i wypełnić formularz.

2. Gdzie znajdę informację o składowiskach przyjmujących wyroby azbestowe?

Listę składowisk przyjmujących wyroby azbestowe można przeglądać na stronie Bazy Azbestowej w dziale "Usuwanie azbestu -> Składowiska".

3. Gdzie znajdę informację o Programach Usuwania Azbestu?

Informacje dotyczące Programów Usuwania Azbestu można przeglądać na stronie Bazy Azbestowej w dziale "Usuwanie azbestu -> Programy usuwania azbestu".
Do góry
Serwis Baza Azbestowa (BA) używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom serwisu korzystanie z systemu BA oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności