Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykorzystywania wyrobów zawierających azbest.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: wg właściwości terytorialnej (adresy e-mail do IOD).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest na podstawie art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687), w celu udokumentowania rodzaju, ilości i miejsc występowania oraz sposobu eliminowania wyrobów zawierających azbest.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
  7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
  9. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Do góry
Serwis Baza Azbestowa (BA) używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom serwisu korzystanie z systemu BA oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności