Najważniejsze pojęcia:

formularze informacyjne – kwestionariusze zawierające informacje, które właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, ma obowiązek corocznie przekazywać wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta lub bezpośrednio marszałkowi

miejsce zawierające azbest – również miejsce, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest

ocena stanu wyrobu – „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z późniejszymi zmianami (Dz.U.2010.162.1089)

odpady zawierające azbest – odpady zaliczane do odpadów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

posiadacz odpadów – wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości

składowisko odpadów azbestowych – obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

właściciel wyrobów zawierających azbest – właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu (obiektu budowlanego, budynku mieszkalnego jednorodzinnego, tymczasowego obiektu budowlanego), urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest

wykonawca prac w kontakcie z azbestem – firma posiadająca odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniająca pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest

wyrób zawierający azbest – każdy wyrób, w którym zawartość azbestu jest równa lub większa od 0,1 %

drogi zabezpieczone – droga utwardzona odpadami zawierającymi azbest trwale zabezpieczona przed emisją włókien azbestu, co zostało stwierdzone przez zarządcę drogi po przeprowadzeniu rocznej kontroli

drogi niezabezpieczone – droga utwardzona odpadami zawierającymi azbest o uszkodzonej nawierzchni, podbudowie lub poboczu

rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi – elementy wyłączonych z użytkowania instalacji ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych podziemnych, których usytuowanie nie naraża na kontakt z azbestem przy czynnościach obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych

rury i złącza azbestowo-cementowe do unieszkodliwienia – wszystkie tego typu elementy, których nie można zaliczyć do rur i złączy azbestowo-cementowych pozostawionych w ziemi  

Do góry
Serwis Baza Azbestowa (BA) używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom serwisu korzystanie z systemu BA oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności